loading

Aktywność, możliwości, ustawy, przepisy


Od czego uzależniona jest aktywność osób niepełnosprawnych ?

Aktywność osób niepełnosprawnych uzależniona jest od możliwości swobodnego poruszania się po swoim mieszkaniu, budynku w którym mieszkają, instytucjach publicznych, szkołach, bankach, muzeach, mieście. Dlatego też bardzo ważnym czynnikiem jest ogólna dostępność przestrzeni osobistej jak i miejskiej.

Co to znaczy, że środowisko jest przyjazne i dostępne ?

To znaczy, że wyposażone jest w niezbędne urządzenia, które ułatwią codzienne życie w domu osobie niepełnosprawnej, np. dostosowana wanna, toaleta, czy prysznic, zainstalowany podnośnik sufitowy, czy odpowiednio dostosowane meble np. kuchenne. Przyjazne i dostępne środowisko oznacza zniwelowane wszelkie bariery architektoniczne takich jak progi, schody dzięki instalacji np:. platformy dla niepełnosprawnych, czy windy schodowej, itp.

Do kogo skierowane są działania, które mają na celu likwidację barier architektonicznych?

Działania te skierowane są do wszystkich osób posiadającymi różne dysfunkcje: ruchu, wzroku, ale także dla ludzi wyłączonych częściowo z życia ze względu na wiek lub tymczasowy zły stan zdrowia. Wszyscy mieszkańcy oraz osoby odwiedzające je w celach turystycznych mogą w pełni korzystać z obiektów użyteczności publicznej, z dostępności transportu publicznego, obiektów sportowych, oraz poprawę dostępności budynków użyteczności publicznej.

Jakie obowiązki nakłada ustawa dotycząca dostosowania budynków do użyteczności publicznej ?

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nakłada obowiązek w którym, czytamy „obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając (…) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich”.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że różnorodność występowania schorzeń, rodzajów niepełnosprawności, możliwości motorycznych i ograniczeń psychofizycznych nie pozwala nam wyznaczyć jednego indywidualnego, złotego środka i sposobu na dostosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych. zamontowania windy dla niepełnosprawnych, platformy dla niepełnosprawnych czy innego. Jednak możemy posiłkować się wytycznymi, które znajdują się w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. u. z dnia 23 grudnia 2010r. Nr 243, poz. 1323 Stan prawny na dzień 29.03.2011r.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. można znaleźć szczegółowe przepisy regulujące dostosowanie obiektów, budynków, instytucji publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pózn. zm).

Szczegółowe przepisy regulujące dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późn. zm.).

Blog

Comments are disabled.

Facebook Messenger
Rozmiar liter